Legnica, dn. 16.05.2007r.

AG 7351/179-1/07

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 16.05.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku G.EN.Gaz Energia S.A., 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235 w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kawice.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72-43-448 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:

1.G.EN.Gaz Energia S.A., 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.
5. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28.
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy.
7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2.
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Rataja 32.
9. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60.
10. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Sekcja Terenowa w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 199.
11. Biuletyn Informacji Publicznej.
12. GG w/m.
13. AB a/a R3.


Legnica, dn. 31.01.2007r.

AG 7351/10-1/07

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 31.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku, Bogusława Millera, Gniewomirowice 40, 59-222 Miłkowice,w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącą zasilania osiedla mieszkaniowego w energię – budowa linii napowietrzno kablowej 20 kV, słupowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nn w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice, działki nr 14/33, 188, 328/22 – 328/91 obręb Gniewomirowice, jednostka ewidencyjna 020906-2 Miłkowice.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72-43-448 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1.Adresat
2.Wójt Gminy Miłkowice
3. EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. O/Legnica, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica.
4.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.
5.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
6.Biuletyn Informacji Publicznej ,
7.AG a/a R3.

Legnica, dn. 31.01.2007r.

AG 7351/10-1/07

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 31.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku, Bogusława Millera, Gniewomirowice 40, 59-222 Miłkowice,w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącą zasilania osiedla mieszkaniowego w energię – budowa linii napowietrzno kablowej 20 kV, słupowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nn w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice, działki nr 14/33, 188, 328/22 – 328/91 obręb Gniewomirowice, jednostka ewidencyjna 020906-2 Miłkowice.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72-43-448 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1.Adresat
2.Wójt Gminy Miłkowice
3. EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. O/Legnica, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica.
4.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.
5.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
6.Biuletyn Informacji Publicznej ,
7.AG a/a R3.

Legnica, dn. 16.11.2006r.

AG 7351 / 478-1 / 06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 16.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Pionu Sieci we Wrocławiu, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci w Księgienicach i Taczalinie – branża teletechniczna, gm. Legnickie Pole.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72-43-448 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1.Adresat
2. Wójt Gminy Legnickie Pole.
3. Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
4.Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ul. Jaworzyńska 199, 59-220 Legnica.
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.
6.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
7.Biuletyn Informacji Publicznej ,
8.AG a/a R3.

Legnica, dn. 25.10.2006r.

AG 7351 / 400-1 / 06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 25.10.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni z ogrodzeniem, przyłącza linii kablowej i oświetlenia przepompowni, sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej z osadnikiem i wylotem do odbiornika nawierzchni w ulicach Leśna, Łąkowa i Krótka w Prochowicach. Obiekty będą zlokalizowane na działkach nr 26, 29, 47, 51/4, 51/5, 52, 53, 54, 55, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 60, 61, 62/6, 62/8, 62/9, 63/1, 63/3, 63/6, 63/7, 64, 65/2, 379, 65/2, 65/3, 66, 67, 76, 73/2, 77, 116, 117, 157, 147/1, 178 w Prochowicach.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72-43-448 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
2. Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ Halina Łukaszewska
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
5.Biuletyn Informacji Publicznej ,
6.AG a/a R3.

Legnica, dn. 11.10.2006r.

AG 7351 / 412-1 / 06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 11.10.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku G.E.N. Gaz Energia S.A. ul. Obornicka 235, 65-650 Poznań w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 150 stal PN 63 relacji Janowice-Ruja-Kawice-Prochowice-Ścinawa, ETAP I:Janowice-granica gminy Ruja-Prochowice.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72-43-448 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Ruja.
2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM w Warszawie
3. GPKP PLK S.A.Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,
4. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Z-d Telekomunikacji we Wrocławiu,
5. PKP ENERGETYKA Sp.zo.o. Zakład Dolnośląski - Wrocław,
6.PKP S.A.Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ZUD we Wrocławiu,
7.DZMiUW we Wrocławiu Oddział w Legnicy,
8.WUOZ we Wrocławiu,Delegatura w Legnicy,
9.Agencja Nieruchomości Rolnych Sekcja Terenowa w Legnicy
10.Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy,
11.Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy,
12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
13. Biuletyn Informacji Publicznej.
14.Zenon Szurkała,
15.Franciszek Medyk,
16.Czesław Leśków,
17.Stanisława Sokół,
18.AG a/a R3.

Legnica, dn. 31.08.2006r.

AG 7351 / 312-1 / 06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 31.08.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, Rynek 1, reprezentowaną przez Halinę Łukaszewską prowadzącą Pracownię Projektową Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 89/5, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach Małej i Mieszka I w Prochowicach, działki nr 216, 217/4, 217/14, 230, 126, 128, 131, 132, 134, 135/1, 135/2, 139, 144, 145, 146, 148, 150, 151/3, 381/1, 382, 207/2, 208/2, 209/2, 219, 220/3, 220/9, 220/18, 223, 227, 229/1, 229/2, 229/3, 230 w Prochowicach.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72-43-448 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
2. Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ Halina Łukaszewska,
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 8.
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.
4. Zarząd Dróg Powiatowych pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.
5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
6. Biuletyn Informacji Publicznej.
7. AG a/a R3.

Legnica, dn. 8.08.2006r.

AG 7351/255-1/06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 08.08.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Ekologicznej Budowy Domków Jednorodzinnych EKO-DOM w Kunicach, ul. Jachtowa 7a, 59-216 Kunice, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków dla budowy osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych w Kunicach przy ul. Wioślarskiej na działkach nr 590/1, 590/8, 590/9, 590/11, 592/12, 587/8, 587/7, 587/6, 589/6, 589/7, 587/1, 587/2, 587/4, 587/10, 587/9, 591/5, 591/4, 591/3, 591/2, 591/1, 590/4, 591/6, 587/5, 588, 598/2, 668/2, 760/2 w obrębie ewidencyjnym Kunice w jednostce ewidencyjnej 0005.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72 43 448 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Kunice.
2. Biuletyn Informacji Publicznej.
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
4. Ag a/a R3.

Legnica, dn. 31.05.2006r.

AG 7351/153-1/06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 par.4 oraz art.10 par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071)
zawiadamiam,

że w dniu 31.05.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A., 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 2, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci telekomunikacyjnej do domków jednorodzinnych w Legni- ckim Polu przy ul. Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza na działkach nr 113/81, 113/84, 113/85, 458/2, 458/3, 113/82, 113/31, 113/30, 113/41, 113/37, 113/42, 113/58, 113/51, 113/47, 113/56, 113/57, 113/46, 113/52, 113/44, 113/49, 113/73, 113/74, 113/72, 113/53, 458/1, 113/108, 459/3, 113/59, 113/60, 113/34, 113/43, 113/54, 113/55, 113/66, 113/77, 113/95, 113/8, 113/105, 366 obręb 1 w jednostce ewidencyjnej Legnickie Pole.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119 b, tel. 076 72 43 448 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up.STAROSTY
Andrzej Kobes

Dyr.Wydz.Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1. Telekomunikacji Polskiej S.A., 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 2
2. Wójt Gminy Legnickie Pole.
3. Sołtys Legnickiego Pola.
4. Biuletyn Informacji Publicznej.
5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy.
6. Ag a/a R3.

Legnica, dnia 22.11.2005 r.
AG 7351 / 493-1 / 05

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.11.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę wodociągu zbiorowego dla wsi: Budziwojów - etap I, Dzwonów-Strupice - etap II, Gołocin wraz z tranzytem do Pawlikowic - etap III oraz Pawlikowice wraz z tranzytem do wodociągu Goliszów-Niedźwiedzice - etap IV.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy, pokój 119a, tel. 076 7243447 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.
2. Sołtys wsi Budziwojów.
3. Sołtys wsi Dzwonów.
4. Sołtys wsi Strupice.
5. Sołtys wsi Pawlikowice.
6. Sołtys wsi Gołocin.
7. Sołtys wsi Goliszów.
8. Sołtys wsi Niedźwiedzice.
9. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław.
10. Starostwo Powiatowe GG w/m.
11. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy.
12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.
13. Parafia PW Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Dąbrowskiego 19, Chojnów.
14. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna, Budziwojów 22b/1, Chojnów.
15. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław.
16. Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwiecka 62, 02-353 Warszawa.
17. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.
18. Parafia Rzymsko-Katolicka PW Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ul. Dąbrowskiego 19, Chojnów.
19. Spółka Rybacka "Niedźwiedzice" z o.o., Goliszów 92a, Chojnów.
20. Parafia Rzymsko-Katolicka PW Objawienia Pańskiego w Brenniku, 59-243 Ruja.
21. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy.
22. Biultyn Informacji Publicznej.
23. AG a/a R2.

Legnica, dnia 18.10.2005 r.
AG 7351 / 456-1 / 05

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.10.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Marcin Tomasz Sutkowski, działającego z upoważnienia inwestora tj. Gminy Miłkowice, o wydanie decyzji pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary - gmina Miłkowice.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 119 b, tel. 076 7243448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Miłkowice.
2. Sołtys wsi Jezierzany.
3. Sołtys wsi Jakuszów.
4. Sołtys wsi Pątnówek.
5. Sołtys wsi Bobrów.
6. Sołtys wsi Rzeszotary.
7. Biuletyn Informacji Poblicznej.
8. DODP Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 186.
9. DZMiUW Wrocław, ul. Jana Matejki 5.
10. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Mińska 60, Wrocław.
11. AG a/a R3.

Legnica, dnia 03.02.2005 r.
AG 7351 / 31-1 / 05

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.01.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Miłkowice w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrzejów i Rzeszotary.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 119 b, tel. 076 7243448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Miłkowice.
2. Sołtys wsi Rzeszotary.
3. Sołtys wsi Dobrzejów.
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy.
5. Biuletyn Informacji Poblicznej.
6. AG a/a R3.

Legnica, dnia 14.12.2004 r.
AG 7351 / 488-1 / 04

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.12.2004r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Chojnów w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej do strefy gospodarczej Krzywa-Okmiany, gmina Chojnów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 119 b, tel. 076 7243448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.
2. Sołtys wsi Okmiany.
3. Sołtys wsi Krzywa.
4. GDDKiA, ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław.
5. Biuletyn Informacji Poblicznej.
6-14. Właściciele działek wg wykazu.
15. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław.
16. AG a/a R3.

Legnica, dnia 22.11.2004 r.
AG 7351 / 451-3 / 04

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w prowadzonym w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Legnickiego publicznie dostępnym wykazie zamieszczono wniosek KGHM ”Polska Miedź” S.A., Oddział Huta Miedzi “Legnica”, 59-220 Legnica ul. Złotoryjska 194, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbudowę zakładowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne “Polowice” na działkach nr 105/2, 105/5, 1/4, 1/5, 11/7, 11/8, 12, 13/3.

Uwagi i wnioski w sprawie zamierzenia inwestycyjnego mogą być zgłaszane w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Legnica, dnia 22.11.2004 r.
AG 7351 / 451-2 / 04

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.11.2004r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku KGHM ”Polska Miedź” S.A., Oddział Huta Miedzi “Legnica”, 59-220 Legnica ul. Złotoryjska 194 w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbudowę zakładowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne “Polowice” na działkach nr 105/2, 105/5, 1/4, 1/5, 11/7, 11/8, 12, 13/3.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy, pokój 119 b, tel. 076 7243448 , w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
strony postępowania według wykazu.

Legnica, dnia 19.11.2004 r.
AG 7351 / 433-1 / 04

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.11.2004r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Miejskiej Chojnów, 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 1, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Samorządowej wraz z odwodnieniem w Chojnowie, dz. nr 306, 311, 312, 313, 314, 319, 377/2 obręb 3 – Chojnów oraz dz. Nr 817/2, 1041 obręb Konradówka.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój 119a, tel. 076 7243447 terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Urząd Miasta Chojnów, 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 1.
2. Wspólnota Mieszkaniowa, 59-225 Chojnów, ul. Samorządowa 1 A/B/C.
3. Wspólnota Mieszkaniowa, 59-225 Chojnów, ul. Samorządowa 2 A/B/C.
4. Wspólnota Mieszkaniowa, 59-225 Chojnów, ul. Samorządowa 3 A/B/C.
5. Wspólnota Mieszkaniowa, 59-225 Chojnów, ul. Samorządowa 4 A/B/C.
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy.
7. Biuletyn Informacji Publicznej.
8. AG a/a R1.

Legnica, dnia 17.11.2004 r.
AG 7351 / 445-1 / 04

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.11.2004r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Chojnów, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli.

W zwiazku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 119 b, tel. 076 7243448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów
2. Sołtys wsi Biskupin
3. Nadleśnictwo Złotoryja ul. Staszica 18, 59-500 Złotoryja
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. AG a/a R3

Legnica, 10.09.2004r.

Z A W I A D O M I E N I E

Z dniem 31 grudnia 2003 r. straciły moc prawną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r.( ustawa z dnia 37 marca 2003 r Dz.U nr 80 , poz. 716 ).
Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje, że określanie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w uzgodnieniu z właściwymi organami. W I półroczu 2004 r. Zarząd Powiatu wydał 87 postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy na terenie Powiatu Legnickiego dla następujących gmin:
1. Chojnów - 21
2. Kunice - 24
3. Legnickie Pole - 20
4. Krotoszyce - 22


Podpisał z upoważnienia Starosty
Dyrektor Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes


Legnica, 30.08.2004r.

AG.7351/ 3 l2-1/ 04

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art . 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20.08.2004r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Chojnów o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami do .budynków we wsi Gołaczów gmina Chojnów. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy Plac Słowiański l, wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój nr l19 b telefon: 72-43-448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Sekretarz Powiatu
Ryszard Kowalski

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Chojnów
2. Sołtys wsi Gołaczów z prośbą o powiadomienie mieszkańców,
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. PINB w Legnicy
5. AG R3 a/a

Legnica, 20.04.2004r.

AG.7351/111-1/04

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 16.04.2003r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Gminy Legnickie Pole o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji ściekowej dla wsi:
etap I - Gniewomierz z przysiółkiem Psary,
etap II - Taczalin, Księgienice, Legnickie Pole ul.Książąt Śląskich,
etap III - Mikołajowice, Strachowice, Ogonowice,
etap IV - Lubień, Czarnków,
etap V - Mąkolice, Koiszków.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydział Architektury i Budownictwa (pokój nr 119B telefon:72-43-448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Kierownik Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Legnickie Pole
2-12. Sołtys wsi j.w.(z prośbą o powiadomienie właścicieli działek, wg załączonego wykazu),
13. Agencja Nieruchomości Rolnych Legnica ul. Jaworzyńska 199
14. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy
15. DZMiUW ul. Rataja 32 w Legnicy
16. GDDKiA o/Wrocław 53-139 Wrocław ul.Powstańców Śl.186
17. EP do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
18. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy
19. AG R3 a/a

Legnica, 20.01.2004r.

AG.7351/635-2/03/04

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 23.12.2003r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Gminy Chojnów o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączamim do budynków we wsi Biała, gmina Chojnów.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydział Architektury i Budownictwa (pokój nr 119B telefon:72-43-448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Kierownik Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Chojnów
2. Sołtys wsi Biała (z prośbą o powiadomienie właścicieli działek, których wykaz znajduje się w Urzędzie Gminy Chojnów,
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Legnica ul. Jaworzyńska 199
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy
5. RZMiUW ul. Rataja 32 w Legnicy
6. EP do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy
8. AG R3 a/a

Legnica, 05.01.2004r.

AG.7351/654-1/03/04

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że w dniu 30.12.2003r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Gminy Kunice o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę drogi we wsi Piotrówek.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydział Architektury i Budownictwa (pokój nr 119B telefon:72-43-448).

Podpisał z upoważnienia Starosty
Kierownik Wydziału Architektury,
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Andrzej Kobes

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Kunice
2. Sołtys wsi Piotrówek (z prośbą o powiadomienie mieszkańców)
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Legnica ul. Jaworzyńska 199
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy
5. RZMiUW ul. Rataja 32 w Legnicy
6. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w/m
7. EP do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy
9. AG R3 a/a